Spring til indhold

Det sker i HG Gymnastik

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes jf. vedtægtsbestemmelserne 1 gang årligt og bør være afholdt inden den 15. februar af hensyn til repræsentantskabsmødet.

Valg til bestyrelsen

I lige år vælges formand, et eller flere bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af 3 eller flere medlemmer, samt en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

I ulige år vælges kasserer, sekretær, et eller flere bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af 3 eller flere medlemmer, samt en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

Afdelingerne kan anvende et medlem uden for bestyrelsen som kasserer. Pågældende har dog ingen stemmeret i bestyrelsesbeslutninger.

Indkaldelse

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt mindst 3 uger med en e-mail til alle medlemmer samt på foreningens hjemmeside.

Indvarslingen skal indeholde dagsorden.

Forslag til behandling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Formandsberetning og referater kan downloades

Afstemning

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over 18 år eller forældre til medlemmer under 18 år.

Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, med mindre at skriftligt tilsagn er givet.

Kontakt

Ris og ros, idéer og ændringer - vi takker for det hele.